Algemene voorwaarden

1. Alle aan Van Gessel Jonge Vos Hammerstein advocaten verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2. De art. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing op door of namens Van Gessel Jonge Vos Hammerstein advocaten aanvaarde opdrachten. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

3. De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van Van Gessel Jonge Vos Hammerstein advocaten voor schade voortvloeiend uit of verband houdend met eventuele tekortkomingen bij de uitvoering van opdrachten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van hun beroepsaansprakelijkheids verzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op grond van de polisvoorwaarden wordt gedragen. Desgevraagd worden over de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft.

4. Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van de beroepsaansprakelijk heidsverzekering, is de schadevergoedingsplicht voortvloeiende uit aansprakelijkheid beperkt tot het door Van Gessel Jonge Vos Hammerstein advocaten in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 50.000.

5. Van Gessel Jonge Vos Hammerstein advocaten zal, in geval zij in het kader van een opdracht dienstverleners inschakelt die niet binnen haar organisatie werkzaam zijn bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en waar nodig tevoren overleggen met de opdrachtgever. Van Gessel Jonge Vos Hammerstein advocaten sluit aansprakelijkheid voor eventuele fouten of tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden uit. Elke door of namens Van Gessel Jonge Vos Hammerstein advocaten aanvaarde opdracht houdt tevens de bevoegdheid in om algemene voorwaarden en/of aansprakelijkheidsbeperkingen die door ingeschakelde derden worden gehanteerd mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

6. De bewaartermijn van dossiers (relevante correspondentie, overeenkomsten en processtukken, niet zijnde schaduwstukken in strafzaken) is vijf jaren, ingaande op de datum van het afsluitend bericht aan de cliënt of onherroepelijk worden van de rechterlijke uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden. Na ommekomst van de termijn worden de dossiers vernietigd. Van de bewaartermijn kan uitsluitend bij nadere schriftelijke afspraak worden afgeweken. Bij ontbreken van een dergelijke afspraak is Van Gessel Jonge Vos Hammerstein B.V. ontslagen van de bewaarverplichting na vijf jaren.

7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke tarief zoals dat bij aanvaarding van de opdracht wordt vastgesteld. Ook zal 7% kantoorkosten in rekening worden gebracht.

8. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen die namens Van Gessel Jonge Vos Hammerstein advocaten bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.

9. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en in de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bij enig geschil over de inhoud of strekking bindend.

10. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Van Gessel Jonge Vos Hammerstein advocaten is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Geschillenregeling

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:1. Van Gessel Jonge Vos Hammerstein advocaten, een maatschap gericht op het verzorgen van juridische bijstand.2. Klager, degene die over een gedraging van Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten een klacht indient bij deze organisatie.

Artikel 2 Klachtrecht

1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een ieder verbonden aan Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, bij Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten een klacht in te dienen.

2. Een gedraging van een persoon werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten wordt aangemerkt als een gedraging van Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten, voor zover deze gedraging aan Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten kan worden toegerekend.

3. Bij Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten kunnen geen klachten worden ingediend over het optreden van individuele advocaten als zodaning, als bedoeld in artikel 46 van de Advocatenwet.4. Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over de gedragingen van Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten en over gedragingen van personen die onder de verantwoordelijkheid van Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten werkzaam zijn.

Artikel 3

1. Indien een schriftelijke klacht betrekking heeft op een gedraging jegens klager en voldoet aan de vereisten van het tweede lid van dit artikel, zijn de artikelen 4 tot en met 10 van deze klachtenregeling van toepassing.

2. Een klaagschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten A de naam en het adres van de klager; B de dagtekening; C de omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht en het tijdstip van de gedraging.

3. Klaagschriften die niet gedagtekend zijn, worden geacht gedagtekend te zijn op de dag van ontvangst.

4. Indien het klaagschrift in een vreemde taal is gesteld en/of een vertaling voor de goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling.

5. Een klaagschrift dient te worden ingediend op het adres: Amstelveld 7, 1017 JD te Amsterdam.

Artikel 4 Afdoening in der minne

1. Indien iedere fase van de klachtbehandeling gaat Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten na of de klacht (informeel) in der minne kan worden afgehandeld.

2. Zodra Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van deze regeling. Dit wordt aan klager schriftelijk bevestigd.

Artikel 5 Bijstand van klager

1.Klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, kunnen zich voor eigen rekening door een gemachtigde laten bijstaan of laten vertegenwoordigen.

2. Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten kan van een gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen.

3. Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten kan bijstand of vertegenwoordiging door een persoon tegen wie ernstige bezwaren bestaan, weigeren.

4. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing ten aanzien van advocaten en procureurs.

Artikel 6 Ontvangstbevestiging, door- en toezending en administratie

1. Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk onder mededeling van de datum van ontvangst van het klaagschrift, onder toezending van een afschrift van deze regeling.

2. Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten zendt een klaagschrift tot behandeling waarvan kennelijk een andere instantie bevoegd is, onverwijld naar die instantie door onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de klager.

3. Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten zendt een klaagschrift dat niet voor hem bestemd is en dat ook niet wordt doorgezonden, zo spoedig mogelijk terug naar de klager.

4. Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten zendt een afschrift van het klaagschrift en de daarbij meegezonden stukken aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

5. Niet dan nadat de klager in de gelegenheid is gesteld het klaagschrift binnen een door Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten te stellen termijn aan te vullen, kan Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten besluiten het klaagschrift dat niet aan artikel 3, eerste, derde of vierde lid voldoet, niet te behandelen.

6. Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten registreert en administreert binnengekomen klaagschriften en zorgt voor een goede voortgangscontrole.

Artikel 7 Geen verplichting tot klachtbehandeling

1. Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten is niet verplicht de klacht te behandelen, indien zij betrekking heeft op een gedraging; A Waarover door de klager reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van deze regeling is afgedaan; B Die langer dan twaalf maanden voor schriftelijke indiening van de klacht heeft plaatsgevonden; C Waartegen klager bezwaar als bedoeld in artikel 1:5, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht had kunnen maken en de bezwaartermijn is verstreken; D Waartegen de klager beroep als bedoeld in artikel 1:5, derde lid van de Algemene wet bestuursrecht kan of had kunnen instellen; E Die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is dan wel onderworpen is geweest; F Zolang ter zake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.

2. Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten is niet verplicht de klacht te behandelen indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.

3. Van het niet in behandeling nemen van de klacht stelt Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk en gemotiveerd in kennis onder de mededeling dat klager deze beslissing binnen 12 maanden kan voorleggen aan de Nationale Ombudsman.

Artikel 8 Gelegenheid tot horen

1. Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord.

2. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is dan wel indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.

3. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

Artikel 9 Behandeling en beslissing

1. Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten behandelt de klacht en handelt deze binnen zes weken na ontvangst van het klaagschrift af.

2. Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten kan de behandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

3. Wanneer de klacht een lid van Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten betreft, neemt dit lid niet aan de behandeling van de klacht deel.

4. Betreft de klacht Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten in het geheel, dan neemt Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten zelf de klacht in behandeling.

Artikel 10 Afdoening

Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt, met vermelding dat klager zich desgewenst binnen 12 maanden kan wenden tot de Nationale ombudsman.

Artikel 11 Registratie en publicatie

Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten draagt zorg voor registratie van de bij hem ingediende schriftelijke klachten. De geregistreerde klachten worden naar aantal en soort jaarlijks gepubliceerd in het jaarverslag van Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten.

Artikel 12 Overgangsbepaling

Een klacht die na inwerkingtreding van deze regeling is ingediend wordt, mits de gedraging waarop zij betrekking heeft na 1 april 2004 heeft plaatsgevonden, met inachtneming van deze regeling behandeld.

Artikel 13 Citeertitel, bekendmaking en inwerkingtreding

1. Deze regeling kan worden aangehaald als klachtenregeling van organisatie Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten.

2. De klachtenregeling is met ingang van 1 januari 2011 in werking getreden.

3. Aldus vastgesteld te Amsterdam op 1 januari 2011.