Zeden

Een zedendelict is een strafbaar feit dat – kort gezegd – met seksualiteit te maken heeft. Het Wetboek van Strafrecht beschrijft alle zedendelicten in artikel 239 t/m 254a WvSr. De meest voorkomende zedendelicten waarvoor verdachten worden vervolgd en waarvoor u bij Van Gessel Advocaten terecht kunt zijn:

• Verkrachting (art. 242 WvSr)
• Seks met minderjarige (art. 243/244 WvSr)
• Aanranding (art. 246 WvSr)
• Grooming (art. 248e WvSr)
• Ontucht (met minderjarige, met misbruik van gezag als zorgverlener)
• Bezit van kinderporno (art. 240b WvSr)

Afhankelijk van de ernst van het zedendelict wordt de verdachte uitgenodigd voor verhoor op het politiebureau of wordt de verdachte aangehouden op bevel van de officier van justitie. Uiteraard kan het ook zijn dat de verdachte van een zedendelict op heterdaad wordt aangehouden en wordt overgebracht naar het politiebureau (bijvoorbeeld wanneer iemand ter plekke aangifte doet van aanranding en tegenover de politie een verdachte aanwijst die daarop wordt aangehouden).

Wanneer u een uitnodiging voor verhoor heeft ontvangen heeft u de mogelijkheid om voorafgaand een advocaat te raadplegen. U kunt vrijblijvend contact opnemen met Van Gessel Advocaten in Amsterdam voor een (kosteloos) gesprek voordat u naar het verhoor gaat. Maakt u gebruik van deze mogelijkheid! De advocaat kan u informeren over de gang van zaken tijdens het verhoor en kan u een advies geven over het al dan niet afleggen van een verklaring. Het is van essentieel belang – zeker bij verdenking van een zedendelict – dat u goed geïnformeerd bent voordat u het verhoor ingaat.

Van Gessel Advocaten is gespecialiseerd in strafzaken. Bij een verdenking van een zedendelict is het van het grootste belang dat u vanaf het eerste moment een ervaren strafrechtadvocaat in de arm neemt die met u bespreekt wat in uw zaak de meest tactische processtrategie is. Die kan nogal uiteenlopen, aangezien zich in zedenzaken vaak problemen voordoen met (het rondkrijgen van) het bewijs. Vaak is er maar één getuige – de aangever – en is het bewijs mager. Dan kan het verstandig zijn om te zwijgen. In andere gevallen kan het juist van belang zijn om juist wél een verklaring af te leggen om zo bepaald bewijs in een zo vroeg mogelijk stadium te weerleggen. Bovendien komt het niet zelden voor dat er ten onrechte aangifte van verkrachting of aanranding wordt gedaan. Er heeft dan überhaupt geen seksueel contact plaatsgevonden (de aangifte is dus verzonnen) of het contact heeft plaatsgevonden en was aanvankelijk vrijwillig maar op later moment niet meer. Soms wordt het verhaal groter gemaakt dan het is, wanneer aangever het gevoel heeft niet geloofd of serieus genomen te worden. In zedenzaken wordt veel vaker een valse aangifte gedaan dan in andere strafzaken. Het is van belang dat u wordt bijgestaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat die verstand heeft van alle facetten van zedenzaken.

Tot slot. De gevolgen van een veroordeling voor een zedendelict kunnen zeer ingrijpend zijn en u jarenlang achtervolgen. Zelfs wanneer het niet tot een veroordeling komt en u bent vrijgesproken of de zaak is geseponeerd, kan de enkele verdenking (hoe onterecht ook) van een zedendelict al problemen opleveren. Daarnaast kan een veroordeling voor een zedendelict van geringe ernst al grote gevolgen met zich brengen, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) of wanneer u naar het buitenland wilt reizen (visum). Ook op dit punt kunt u zich tot ons wenden.

Het meest voorkomende zedendelict is aanranding. Aanranding staat in het Wetboek van Strafrecht strafbaar gesteld in artikel 246 WvSr als ‘feitelijke aanranding van de eerbaarheid’:

“Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen, wordt, als schuldig aan feitelijke aanranding van de eerbaarheid, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

Aanranding is een vorm van ontucht. Het is een ruim begrip, waardoor er veel situaties denkbaar zijn waarin een verdenking kan ontstaan, bijvoorbeeld in het uitgaansleven, in het openbaar vervoer, op het werk, bij een sportclub. Er moet in ieder geval sprake zijn van ontuchtige handelingen: seksueel getinte handelingen die tegen de sociaal-ethische normen ingaan, zoals bijvoorbeeld het ongewenst (laten) betasten van geslachtsdelen/billen/borsten. Daarnaast moeten sprake zijn van dwang of (dreiging met) geweld, waardoor de ander de handelingen toestaat of moet toestaan. Dat kan zowel fysieke dwang zijn (vasthouden, vastbinden, geweld gebruiken) als door psychische dwang (dreigen met ontslag, dreigen met doorsturen/posten van naaktfoto’s, etc.).

De strafbare feiten aanranding en verkrachting lijken sterk op elkaar, omdat het in beide gevallen gaat om een ontuchtige/seksuele handeling die tegen de wil van de ander in gaat. Het verschil zit er in dat bij verkrachting ook sprake moet zijn van ‘seksueel binnendringen’ in het lichaam van de ander (zie verkrachting).

Page 1 Created with Sketch.

Welke straf kan worden opgelegd voor aanranding?

Op zedendelicten staan hoge (gevangenis)straffen gesteld, ook wanneer u nog nooit eerder bent veroordeeld. De maximale gevangenisstraf die op aanranding staat gesteld is acht jaar. Welke soort straf bij aanranding kan worden opgelegd en hoe hoog deze is, is afhankelijk van de ernst van de aanranding. Factoren die daarbij van invloed zijn:

• éénmalig incident of meermaals ontuchtige handelingen
• één of meerdere daders
• mate van dwang
• mate en ernst van gebruikt geweld
• pleegplaats: publieke domein of meegevoerd naar afgelegen locatie
• leeftijd slachtoffer (bij minderjarige = ontucht met minderjarige, strafbaar gesteld in art. 248a WvSr)

Uiteraard is ook van invloed op een eventuele straf of u al eerder bent veroordeeld voor een soortgelijk delict. Straffen kunnen uiteenlopen van een werkstraf, soms in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf (bijv. bij onverhoeds in de billen knijpen), tot een flinke gevangenisstraf bij verdergaande seksuele handelingen.

Let op: wanneer sprake is van een afhankelijkheidsrelatie tot het slachtoffer, zoals (stief)ouder, voogd, leraar, arts of anderszins hulpverlener is sprake van ontucht met misbruik van gezag (strafbaar gesteld in art. 249 WvSr).

Page 1 Created with Sketch.

Advocaat nodig bij verdenking aanranding?

Wanneer u bent aangehouden op verdenking van aanranding of u heeft een uitnodiging voor verhoor gekregen van de politie om als verdachte te worden gehoord, is het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over uw rechten en dat u weet of het verstandig is om een verklaring af te leggen.

U kunt contact opnemen met Van Gessel Advocaten voor een vrijblijvend gesprek, waarin uw zaak wordt besproken en u van gedegen advies wordt voorzien. Mocht u verder vervolgd worden dan staan wij u uiteraard bij tijdens het verdere strafproces (ook pro deo).

Een eventuele strafrechtelijke veroordeling voor een zedendelict – ook voor een aanranding van geringe ernst, zoals billenknijpen – kan daarnaast grote bijkomende gevolgen hebben. Bijvoorbeeld voor uw VOG of wanneer u naar het buitenland wilt reizen. Een gespecialiseerde advocaat die kennis heeft van al deze facetten vindt u bij Van Gessel Advocaten.

Page 1 Created with Sketch.

Wat is verkrachting?

Verkrachting is een ernstig zedendelict. Wat onder verkrachting valt staat beschreven in artikel 242 WvSr:
“Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt als schuldig aan verkrachting gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

De strafbare feiten aanranding en verkrachting lijken sterk op elkaar, omdat het in beide gevallen gaat om een ontuchtige/seksuele handeling die onder een bepaalde vorm van dwang tegen de wil van de ander in plaatsvindt. Het verschil zit er in dat bij verkrachting ook sprake moet zijn van ‘seksueel binnendringen’ in het lichaam van de ander. Seksueel binnendringen in het lichaam kan in elke lichaamsholte en kan naast met de geslachtsdelen ook met andere lichaamsdelen (vingers, tong, etc.) of voorwerpen gebeuren.

Page 1 Created with Sketch.

Welke straf kan worden opgelegd voor verkrachting?

Het seksueel binnendringen van het lichaam tegen iemands wil in is een ernstige schending van de lichamelijke integriteit. De straffen die worden opgelegd voor verkrachting zijn dan ook fors. De maximale gevangenisstraf die op verkrachting staat gesteld is twaalf jaar. Strafrechters hebben als oriëntatiepunt een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden bij een bewezenverklaarde verkrachting. Uiteraard wordt bij het bepalen van een eventuele straf rekening gehouden met alle feiten en omstandigheden die in een zaak spelen. Enkele factoren die van invloed zijn:

• éénmalig incident of meermaals verkrachten
• één of meerdere daders
• ernst en mate van toegepast geweld
• leeftijd slachtoffer
• bijzondere kwetsbaarheid slachtoffer
• bijzondere schadelijke gevolgen voor slachtoffer (bijv. ontmaagding, aanzienlijk geestelijk of lichamelijk letsel, besmettingsrisico)
• bijzondere bedreigende en/of vernederende setting (bijv. vrijheidsbeneming, bedreigingen, anale penetratie, penetratie met voorwerpen)
• misbruik overwicht en/of vertrouwen
• eerdere vrijwillige seksuele relatie dader/slachtoffer
• eigen gedrag slachtoffer
• bijzondere negatieve gevolgen voor dader

Uiteraard is ook van invloed op een eventuele straf of u al eerder bent veroordeeld voor een soortgelijk delict.

Vaak wordt een verdachte van verkrachting ook verdacht van aanranding, voor het geval het seksueel binnendringen in het lichaam (het element waardoor een aanranding een verkrachting wordt) niet bewezen kan worden. Een bewezenverklaring van aanranding is dan wel haalbaar.

Page 1 Created with Sketch.

Advocaat nodig bij verdenking verkrachting?

Verdachten van verkrachting worden meestal op heterdaad aangehouden of in opdracht van de officier van justitie. Zij ontvangen meestal geen uitnodiging voor verhoor. Wanneer u bent aangehouden op verdenking van verkrachting, is het belangrijk dat u nog vóórdat het eerste politieverhoor aanvangt goed op de hoogte te zijn van wat uw rechten zijn en dat u weet of het verstandig is om een verklaring af te leggen.

Een strafrechtelijke veroordeling voor een zedendelict – zeker voor verkrachting – kan tot 20 jaar zichtbaar blijven op uw justitiële documentatie (=strafblad) en voor grote problemen zorgen, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van een VOG. Een gespecialiseerde advocaat die kennis heeft van al deze facetten vindt u bij Van Gessel Advocaten in Amsterdam.

Ontucht is het plegen van ontuchtige handelingen. Dat is op zichzelf niet echt verhelderend. Het gaat om het verrichten van seksueel getinte handelingen die gegeven de omstandigheden tegen de sociaal-ethische normen ingaan. Dat kan bijvoorbeeld zijn het ongewenst betasten van andermans geslachtsdelen, billen of borsten. Maar ook verdergaande seksuele handelingen vallen onder het begrip ontucht.

Het Wetboek van Strafrecht stelt verschillende vormen van ontucht strafbaar. Belangrijk is dat de leeftijd van de minderjarige van invloed is op welk delict er mogelijk aan de orde is. De meest vervolgde strafbare feiten op dit punt zijn:

• ontucht met een wilsonbekwame (art. 243 WvSr)
• ontucht met een minderjarige 0-12 jaar (art. 244 WvSr)
• ontucht met een minderjarige 12-16 jaar (art. 245 WvSr)
• bewegen van een minderjarige tot ontucht door giften of het beloven van geld of goederen (leeftijd < 18 jaar)
• ‘grooming’: via telefoon of internet een voorstel doen aan een minderjarige (leeftijd < 16 jaar) met ontuchtige handelingen als doel (248e WvSr)
• ontucht met misbruik van gezag (art. 249 WvSr)
• Enkele van deze strafbaarstellingen worden hieronder verder besproken.

Page 1 Created with Sketch.

Ontucht met een minderjarige (art. 244/245 WvSr)

Ontucht met een minderjarige van 0-12 jaar is strafbaar gesteld in artikel 244 WvSr. Heeft de minderjarige een leeftijd van 12-16 jaar, dan geldt de strafbaarstelling van artikel 245 WvSr. Iedere ontuchtige handeling – een seksueel getinte handeling – met een minderjarige is strafbaar. In tegenstelling tot bijvoorbeeld aanranding of verkrachting is dwang niet vereist. Dit betekent dat onder omstandigheden ook seks tussen minderjarigen onderling strafbaar kan zijn. Dat hoeft overigens niet. Waar het om gaat is dat de seksuele handeling bij/met de minderjarige niet tegen de sociaal-ethische norm ingaat. Van ontucht met een minderjarige is sneller sprake naarmate het leeftijdsverschil groter is, bij groepseks of bij verregaande seksuele handelingen (SM-/bondage, behulp van voorwerpen, etc.). Het is op dit punt zeker niet makkelijk te zeggen in welke situatie wel of juist geen sprake is van strafbaar gedrag.

Page 1 Created with Sketch.

Ontucht met misbruik van gezag (art. 249 WvSr)

Bij ontucht met misbruik van gezag staat de afhankelijkheidsrelatie tot het slachtoffer centraal. Onder dit wetsartikel valt misbruik van een minderjarige door een (stief)ouder of voogd, maar ook kan het gaan om misbruik van een slachtoffer dat niet minderjarig is maar op een andere manier afhankelijk is van de persoon met wie de ontuchtige handelingen plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan een leraar, arts, zorgverlener of andersoortige hulpverlener waarbij sprake is van een afhankelijkheidsrelatie. Wanneer sprake is van misbruik van deze machtspositie, kan het Openbaar Ministerie tot vervolging overgaan.

Grooming wordt ook wel omschreven als ‘digitaal kinderlokken’. Er wordt gesproken van grooming als de verdachte via telefoon of internet contact maakt met een minderjarige (leeftijd < 16 jaar), met als doel om ontuchtige handelingen met/bij die minderjarige te verrichten of om kinderporno (afbeeldingen, video’s) te maken. Het contact kan ontstaan via social media, chatboxen, of via sms, e-mail, whatsapp. Wanneer een minderjarige via internet wordt verleid tot het verrichten van seksuele handelingen voor de webcam, zonder dat er een voorstel is gedaan voor een ontmoeting, valt dit niet onder ‘grooming’. Wel is in dat geval mogelijk sprake van een ander zedendelict, zoals bezit van kinderporno (zie hieronder) of het vervaardigen (=maken) van kinderporno.

Page 1 Created with Sketch.

Wat voor straf kan ik krijgen voor ontucht?

Straffen die worden opgelegd voor ontucht kunnen uiteenlopen. In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat voor zedendelicten zware (gevangenis)straffen worden opgelegd, ook wanneer een verdachte niet eerder is veroordeeld.

De maximale straf voor ontucht met een minderjarige in de leeftijd van 0-12 jaar is een gevangenisstraf van 12 jaar. Op ontucht met een minderjarige in de leeftijd van 12-16 jaar staat maximaal 8 jaar gevangenisstraf. Wanneer de strafrechter tot een bewezenverklaring komt van ontucht met een minderjarige, is het de rechter verboden om alleen een taakstraf op te leggen. Dit wordt het taakstrafverbod genoemd.

Voor grooming geldt een maximale straf van 2 jaar. Het grote verschil in strafmaximum met de andere hier genoemde zedendelicten is dat er bij grooming nog geen ontuchte hebben plaatsgevonden: het is bij een voorstel gebleven. Zodra er ook ontuchtige handelingen hebben plaatsgevonden kan (en zal!) de verdachte uiteraard ook voor deze zedendelicten worden vervolgd.

Bij ontucht met misbruik van gezag is de maximale straf gesteld op zes jaar.

Welke soort straf wordt opgelegd bij een veroordeling voor ontucht en hoe hoog deze is, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval. Enkele factoren die op de straf van invloed zijn:

• duur en frequentie van het misbruik
• één of meerdere daders
• leeftijd slachtoffer
• bijzondere kwetsbaarheid slachtoffer
• bijzondere schadelijke gevolgen voor slachtoffer (bijv. ontmaagding, aanzienlijk geestelijk of lichamelijk letsel, besmettingsrisico)
• bijzondere bedreigende en/of vernederende setting (bijv. vrijheidsbeneming, bedreigingen, anale penetratie, penetratie met voorwerpen)
• misbruik overwicht en/of vertrouwen
• situatie of locatie waar slachtoffer bij uitstek veilig behoort te zijn
• bijzondere negatieve gevolgen voor dader
• verregaande handelingen (waaronder begrepen: gebruik van hulpmiddelen/ SM-of bondageachtige handelingen/ ontuchtige handelingen met dieren)
• Kwetsbaarheid van het slachtoffer (afhankelijkheids- of vertrouwensrelatie)
• planmatige werkwijze van de verdachte rondom het feit

Uiteraard is ook van invloed op een eventuele straf of u al eerder bent veroordeeld voor een soortgelijk delict. Bij ontucht wordt al snel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd.

Page 1 Created with Sketch.

Advocaat nodig bij verdenking van ontucht?

Wanneer u bent aangehouden op verdenking van ontucht of u heeft een uitnodiging voor verhoor gekregen van de politie om als verdachte te worden gehoord, is het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over uw rechten en dat u weet of het verstandig is om een verklaring af te leggen. U kunt contact opnemen met Van Gessel Advocaten voor een vrijblijvend gesprek, waarin uw zaak wordt besproken en u van gedegen advies wordt voorzien. Mocht u verder worden vervolgd dan staan wij u uiteraard bij tijdens het verdere verloop van het strafproces (ook pro deo).

Een eventuele strafrechtelijke veroordeling voor een zedendelict kan grote bijkomende gevolgen hebben voor u. Bijvoorbeeld voor uw VOG of wanneer u naar het buitenland wilt reizen. Een gespecialiseerde advocaat die kennis heeft van al deze facetten vindt u bij Van Gessel Advocaten in Amsterdam.

Page 1 Created with Sketch.

Wanneer is sprake van kinderporno?

Artikel 240b WvSr stelt als schuldig aan kinderporno strafbaar:

“(…) degene die een afbeelding – of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding – van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreidt, aanbiedt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert, verwerft, in bezit heeft of zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaft.”

Hieruit blijkt dat alles wat ook maar te maken heeft met kinderporno strafbaar is. Zelfs voor het bezit van één seksueel getinte afbeelding of video met een minderjarige kunt u al een hoge (gevangenis)straf opgelegd kunt krijgen. Overigens is wel van belang dat u wist dat u in het bezit was van het materiaal. Wanneer bijvoorbeeld per ongeluk kinderpornografisch materiaal op uw computer terechtgekomen is kan het onder bepaalde omstandigheden zo zijn dat dit niet aan u kan worden toegerekend. Een grondige bestudering van het dossier is hiervoor wel vereist.

Page 1 Created with Sketch.

Welke straf staat op het bezit van kinderporno?

Welke straf de rechter kan opleggen voor kinderporno is afhankelijk van allerlei factoren. De feiten en omstandigheden waaronder het feit gepleegd is en de persoon van de verdachte staan daarbij voorop. Daarnaast is van invloed om wat voor variant van kinderporno het gaat. Factoren die een rol spelen zijn:

• Eén of meerdere daders
• Aantal afbeeldingen
• Periode waarin de verzameling van afbeeldingen is opgebouwd
• Leeftijd slachtoffer(s)
• Sprake van een eigen (stief- of pleeg-)kind of minderjarige in afhankelijkheidsrelatie
• Sprake van geweld
• Soort afbeelding (bijv. vernederend of zeer expliciete pose, ontuchtige handelingen, seksueel binnendringen, geweld)
• Professionaliteit (bijv. commercieel doeleinde)

Daarnaast is van invloed op een eventuele straf of u al eerder bent veroordeeld voor een soortgelijk delict, of er gevaar voor herhaling is en of de verdachte erkenning en inzicht toont. Uiteraard geldt dit alleen bij een bewezenverklaring.

Strafrechters hanteren hun eigen oriëntatiepunten bij het bepalen van de straf: de LOVS-oriëntatiepunten. Bij bezit van kinderporno (dat kan dus al vanaf één afbeelding zijn!) is dit al een taakstraf van 240 uur en 6 maanden (grotendeels voorwaardelijke) gevangenisstraf. Aan het voorwaardelijke strafgedeelte worden dan voorwaarden verbonden die het gedrag van de veroordeelde moeten beïnvloeden om herhaling in de toekomst te voorkomen. Verder gelden als oriëntatiepunten (GS= onvoorwaardelijke gevangenisstraf):

• Verspreiden, aanbieden, invoeren, doorvoeren, uitvoeren van kinderporno 1 jaar GS
• Vervaardigen van kinderporno 2 jaar GS
• Een beroep of gewoonte maken van het bezit van kinderporno 1 jaar GS
• Een beroep of gewoonte maken van het verspreiden, aanbieden,
openlijk tentoonstellen, invoeren, doorvoeren, uitvoeren van kinderporno 2 jaar GS
• Een beroep of gewoonte maken van het vervaardigen van kinderporno 4 jaar GS

Ook het OM heeft richtlijnen die officieren van justitie gebruiken bij het formuleren van hun strafeis. Als u specifieker wilt weten welke straf de officier van justitie ongeveer kan eisen bij een verdenking rondom kinderporno, kunt u de Richtlijn Strafvordering Kinderpornografie raadplegen.

Page 1 Created with Sketch.

Advocaat nodig bij verdenking kinderporno?

Verdachten van het bezit van kinderporno ontvangen soms een uitnodiging voor verhoor op het politiebureau, maar worden meestal naar aanleiding van een lopend onderzoek in opdracht van de officier van justitie aangehouden. Soms is de aangehouden verdachte zelf onderwerp van onderzoek, maar het kan ook zijn dat de verdachte als ‘bijvangst’ in het onderzoek naar voren komt. Vaak is er dan al een hoop digitaal bewijs door de politie verzameld en dat kan van invloed zijn op de vraag of het verstandig is om wel of geen verklaring af te leggen. Wanneer u bent aangehouden in verband met kinderporno, is het belangrijk dat u nog vóórdat het eerste politieverhoor aanvangt goed op de hoogte bent van wat uw rechten zijn en dat u weet of het verstandig is om een verklaring af te leggen. U doet er verstandig aan om vooraf met uw advocaat te bespreken wat de stand van zaken is en welke mogelijkheden er zijn voor de verdediging. Aangezien er in strafzaken waar het om kinderporno draait vaak sprake is van digitaal bewijs, is het van belang dat uw advocaat zowel gespecialiseerd is in het strafrecht als op de hoogte is van de laatste technologie.

Een strafrechtelijke veroordeling voor een zedendelict kan tot 20 jaar zichtbaar blijven op uw justitiële documentatie (=strafblad) en voor grote problemen zorgen, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Een gespecialiseerde advocaat die kennis heeft van al deze facetten vindt u bij Van Gessel Advocaten in Amsterdam.

Fill 2 Created with Sketch. Terug naar overzicht