Als u een oproep krijgt van de politie is het verstandig meteen een strafrechtadvocaat in te schakelen. Ook als u denkt dat het wel los zal lopen en u niets verkeerd heeft gedaan. Soms plegen mensen een strafbaar feit zonder zich daarvan bewust te zijn of kunt u ten onrechte een verdenking op u zelf vestigen door een onhandige verklaring af te leggen bij de politie.

De gevolgen van een eventuele veroordeling kunnen groot zijn. Een veroordeling betekent namelijk ook een strafblad en dat kan u later beperken, bijvoorbeeld bij het vinden van werk.

Als u een verklaring heeft afgelegd bij de politie is het moeilijk om die weer van tafel te krijgen of aan te passen. Daarom raden wij u aan altijd van te voren contact op te nemen met een advocaat. Deze advocaat kan u adviseren over of het slim is om op dat moment een verklaring af te leggen en over de inhoud van die verklaring. De advocaat kan ook een inschatting maken of het nodig is dat hij of zij aanwezig is bij het verhoor.

Bij Van Gessel Advocaten is het eerste oriënterende gesprek kosteloos.

Als uw naaste is aangehouden kunt u het beste zo snel mogelijk een advocaat inschakelen. Wij zijn daarvoor ook buiten kantooruren te bereiken op 06-12220056. De advocaat zal zo snel mogelijk uitzoeken waar de aangehouden persoon zit en met hem of haar in contact proberen te treden. Ook kan de advocaat bij de politie informatie inwinnen over de verdenking. Bij net aangehouden verdachten kan dat kosteloos.

Als de advocaat de aangehouden persoon heeft gesproken zal deze, indien de aangehouden persoon dat goed vindt en hij of zij niet in beperkingen is gesteld, zo snel mogelijk contact met u opnemen om u in te lichten over de verdenking. Daarbij kan de advocaat dan een inschatting maken van het vervolg.

Een strafbeschikking is een strafvoorstel van de officier van justitie. Als u dat voorstel accepteert komt er geen rechter meer aan te pas. U erkent door het voorstel te accepteren schuldig te zijn. Dat komt op uw ‘strafblad’ (justitiële documentatie) te staan. Dat levert mogelijk problemen op met bijvoorbeeld het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

U hoeft het voorstel van de Officier van Justitie niet te accepteren. In de meeste gevallen loont het om dat niet te doen. Uit onderzoek is gebleken dat in 8% van de gevallen waarin een strafbeschikking was aangeboden niet genoeg wettig bewijs in het dossier zat. Zonder wettig bewijs dient de rechter vrij te spreken. De rechter luistert bovendien ook naar uw kant van het verhaal en naar wat u (en uw advocaat) ter verdediging naar voren brengen. Dat kan ertoe leiden dat ook als er genoeg wettig bewijs in het dossier zit, de rechter niet overtuigd is van uw schuld en u zal vrijspreken. Daarnaast is het zo dat de richtlijnen die officieren van justitie gebruiken om de hoogte van de straf te bepalen veel ongunstiger zijn dan de richtlijnen die de rechter gebruikt. De rechter houdt over het algemeen ook meer rekening met uw persoonlijke omstandigheden. Daardoor legt een rechter vaak een (veel) lagere straf op dan het voorstel van de officier van justitie.

Als u de strafbeschikking niet wilt accepteren, moet u een eventuele geldboete nog niet betalen en verzet instellen. Dat moet tijdig gebeuren (de officier van justitie moet dat binnen twee weken hebben) en aan bepaalde eisen voldoen.

Wij raden u aan altijd contact op te nemen met een advocaat wanneer u een strafbeschikking ontvangt. De advocaat kan inschatten of een rechter wellicht zou vrijspreken en of de straf niet te hoog is. Ook kan de advocaat u wanneer u de boete niet accepteert helpen met het instellen van verzet. Het is van belang dat dit op de juiste manier gebeurt. Daarna kan de advocaat u bijstaan bij de behandeling van de zaak ter zitting.

Als u een dagvaarding heeft ontvangen om te verschijnen voor de (politie)rechter is het verstandig een advocaat in te schakelen. Deze kan voor u het dossier opvragen. Na bestudering van het dossier, waarbij de advocaat vanzelfsprekend ook let op vormfouten, kan de advocaat u inlichten over de juridische kant van de zaak en met u een strategie bepalen. Besproken wordt bijvoorbeeld of het verstandig is om getuigen op te roepen of stukken aan het dossier toe te voegen. Ook kan de advocaat met u de zitting voorbereiden zodat u niet voor verrassingen komt te staan en op de zitting niet per ongeluk dingen zegt die in uw nadeel zijn. De advocaat zal vervolgens op de zitting voor u pleiten en de rechter proberen te overtuigen van uw onschuld of er toe proberen over te halen u een lagere straf te geven.

Ook al is het geen hele zware zaak of denkt u dat het wel los zal lopen adviseren wij u ten minste advies in te winnen. Een veroordeling kan namelijk nog lang nadelige gevolgen hebben. Zo kan dat u belemmeren in het vinden van werk omdat u misschien geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) meer krijgt.

U kunt vrijblijvend langskomen voor een oriënterend gesprek. Neem dus vooral contact op.

Als u bent aangehouden is de politie bevoegd om uw vingerafdrukken af te nemen op basis van artikel 55 c lid 2 van het Wetboek van Strafrecht. Als u wel verdachte bent maar niet bent aangehouden mag de politie uw vingerafdrukken afnemen als de officier van justitie dat heeft bevolen.

Voor de meeste feiten geldt dat de officier van justitie na een veroordeling tot een gevangenisstraf of een taakstraf kan bepalen dat u uw DNA moet afstaan. Ook als het slechts een voorwaardelijke veroordeling was. Ook als u een strafbeschikking heeft gekregen waardoor u een taakstraf moet uitvoeren kan de officier van justitie bevelen dat u uw DNA afstaat. Dat kan niet als u alleen een geldboete heeft gekregen. Voor het afstaan van DNA hoeft de zaak nog niet onherroepelijk te zijn, dus ok als u na een veroordeling in hoger beroep gaat kan al worden bevolen dat u uw DNA afstaat. Als u in hoger beroep alsnog wordt vrijgesproken moet uw DNA worden vernietigd.

Als u een bevel krijgt tot afname van DNA, dan bent u verplicht daaraan mee te werken. Wel kunt u, na afname van het DNA, een bezwaarschrift indienen tegen het opslaan en gebruik van uw DNA. Het bezwaarschrift moet binnen 14 dagen na afname van het DNA te worden ingediend.

In het bezwaarschrift moet worden aangegeven om welke redenen de veroordeelde het niet eens is met het het bepalen en verwerken van zijn DNA-profiel. Dat kunnen twee soort redenen zijn. Zogenaamde formele verweren, waarbij er iets niet volgens de regels is gegaan bij het afnemen van het DNA, of het uitvaardigen van het bevel daartoe, en inhoudelijke verweren. De inhoudelijke verweren worden streng getoetst. Alleen als uw DAN gelet op de aard en omstandigheden van het misdrijf waarvoor u veroordeeld bent zal kunnen helpen bij de voorkoming, opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten zal de rechter uw bezwaarschrift gegrond verklaren. Met name bij minderjarige cliënten heeft dit kans van slagen.
Als de rechtbank het bezwaarschrift gegrond, krijgt de officier van justitie de opdracht om ervoor te zorgen dat uw dan wordt vernietigd.
De advocaten van Van Gessel Advocaten kunnen u helpen bij het opstellen van een DNA-bezwaarschrift. Neemt u daarvoor, of voor een advies over de kans van slagen van zo’n bezwaarschrift tijdig contact op met kantoor.

Nee. Aan een getuigenverhoor bij de politie hoeft u niet mee te werken.

Als u niet meewerkt kan het zijn dat u later wordt opgeroepen om een verklaring af te leggen bij de rechter-commissaris of op de zitting. In die gevallen bent u wel verplicht te verschijnen. Dat betekent overigens niet dat u dan ook in alle gevallen verplicht bent om vragen te beantwoorden. As u met het beantwoorden van vragen uzelf of uw naaste familie zou belasten hoeft u de vraag niet te beantwoorden. Dat wordt het verschoningsrecht genoemd. In die gevallen kan het slim zijn om een advocaat mee te nemen naar het verhoor die ervoor kan waken dat u uw verschoningsrecht kunt uitoefenen.

Van Gessel advocaten kan voor u na gaan of u in Nederland gesignaleerd staat (dat wil zeggen of de politie naar u op zoek is). Daarvoor hebben we een getekende machtiging nodig om die informatie op te vragen en een kopie van uw identiteitsbewijs. Voor zo’n machtiging, nadere details en/of een verzoek om te controleren of u gesignaleerd staat kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Van Gessel Advocaten verricht bijstand op betalende basis en staat cliënten die daarvoor in aanmerking komen ook op toevoegingsbasis bij (pro deo).

Pro Deo

Minderjarigen komen altijd in aanmerking voor een toevoeging, net als verdachten die door de rechter-commissaris in verzekering zijn gesteld. In overige gevallen is of u in aanmerking komt voor een ‘pro deo’ advocaat afhankelijk van uw inkomen en vermogen. In die gevallen wordt er wel ene eigen bijdrage in rekening gebracht. De inkomens- en vermogensgrenzen en de hoogte van de eigenbijdrage vind u hier.

Betalend

Het eerste gesprek is gratis. Tijdens dit gesprek zullen duidelijke afspraken worden gemaakt over het daarna te hanteren uurtarief. De hoogte van het vooraf overeen te komen uurtarief is afhankelijk van de ervaring en specialisatie van de advocaat alsmede van de aard, het belang en de spoedeisendheid van de zaak. In sommige gevallen is het mogelijk om een vaste prijs voor de hele procedure af te spreken.

Indien u wordt vrijgesproken of uw zaak wordt geseponeerd kunnen wij u helpen met het indienen van een verzoek tot vergoeding van de advocaatkosten.

Er zijn twee vormen van beslag. Goederen kunnen in beslag genomen worden voor onderzoek of om te zorgen dat (een deel van) een later op te leggen boete of ontnemingsvordering kan worden geïncasseerd.

Als uw spullen in beslag zijn genomen kan een telefoontje naar de officier van justitie er soms voor zorgen dat u ze weer terug krijgt. Dat kan zo zijn als het onderzoek aan dat goed is afgerond en het beslag dus niet meer nodig is. Als de spullen in beslag zijn genomen om een eventueel op te leggen boete of ontnemingsvordering mee te betalen kan soms ook worden afgesproken dat u een andere zekerheid stelt. Vaker zal er een klaagschrift moeten worden ingediend tegen de inbeslagname omdat de officier van justitie de spullen niet wil teruggeven. De rechtbank beslist dan of u de spullen al terug kan krijgen of dat het beslag gehandhaafd blijft.

Wij kunnen een verzoekschrift voor u indienen en dat voor u toelichten op de zitting. Neem gerust contact met ons op.

De politie kan uw rijbewijs invorderen bij een te hoog alcohol gehalte in uw bloed (1,3 promille voor ervaren bestuurders en 0,8 promille bij beginnende bestuurder), als u weigert mee te werken aan een alcohol onderzoek of als u wordt staande gehouden omdat u (meer dan) 50 km per uur te hard rijdt met de auto of (meer dan) 30 km per uur te hard op de brommer. Uw rijbewijs kan door de politie ook worden ingevorderd als er een concreet en ernstig gevaar is voor de veiligheid op de weh of als er samenloop is van twee of meer (ernstige) verkeersovertredingen.

De officier heeft, nadat de politie uw rijbewijs heeft ingevorderd tien dagen om te beslissen of u uw rijbewijs terug krijgt of dat het wordt ingehouden. Als de tiende dag op een weekenddag of een feestdag valt wordt de beslistermijn verlengt tot de eerst volgende werk dag. Als de officier van justitie binnen die tijd geen beslissing neemt, moet u uw rijbewijs terug krijgen. Vaak wordt de beslissing echter ruim binnen die tien dagen genomen.

Beslist de officier van justitie dat u uw rijbewijs nog niet terugkrijgt dan kunt u een klaagschrift indienden bij de rechtbank. De rechter moet dan beslissen of uw rijbewijs, in afwachting van de strafzaak, blijft ingehouden of dat u het terugkrijgt.

Van Gessel Advocaten kan u informeren over de vereiste waaraan zo’n klaagschrift moet voldoen of zo’n klaagschrift voor u opstellen en indienen. Bij de behandeling van dat klaagschrift kan de advocaat ook namens u het woordvoeren en de rechter proberen te overtuigen dat het rijbewijs moet worden teruggegeven. Als u een beroep wilt doen op de Van Gessel Advocaten kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Als u veroordeeld bent tot het uitvoeren van een taakstraf, maar deze niet heeft uitgevoerd, loopt u het risico dat u in plaats van deze werkstraf naar de gevangenis moet. De officier van justitie kan uw taakstraf namelijk omzetten in een vervangende hechtenis. Meestal betekent dit 1 dag zitten voor elke twee uur van uw werkstraf die u niet heeft uitgevoerd.

Tegen die omzetting kunt u, of uw advocaat namen u, bezwaar aantekenen. Dat bezwaarschrift heeft geen opschortende werking. Dat wil zeggen dat u elk moment kunt worden aangehouden of kunt worden vastgehouden totdat de rechter op uw verzoek heeft beslist. Als u vast zit moet de rechter uw bezwaarschrift binnen twee weken behandelen. De rechter kan bij de behandeling van het bezwaarschrift beslissen dat u nog een kans krijgt om het resterende deel van uw taakstraf uit te voeren. Bij deze procedure kunnen wij u bijstaan.

Elke gevangene mag minstens één uur per week bezoek hebben, behalve als de gedetineerde in beperkingen zit. De gevangene moet voordat iemand op bezoek kan komen een formulier invullen met de naam en geboortedatum van degene die hem of haar willen bezoeken. Als dat verwerkt is kunnen deze mensen op bezoek komen. Kinderen onder de zestien kunnen alleen op bezoek onder begeleiding van een volwassene.

Per gevangenis en per afdeling binnen die gevangenis verschillen de bezoektijden. Wanneer u bij uw vriend/man/vrouw/kind op bezoek kan kunt u het beste navragen bij de gevangenis zelf. Bezoekadressen en contactgegevens van gevangenissen vind u hier of hier en voor jeugdigen hier.

Voor iedereen boven de 14 geldt dat zij zich moeten legitimeren voor aanvang van het bezoek. Dat kan met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Alle meegebrachte spullen worden gecontroleerd. Jassen, vesten, losse blazers, tassen, hoeden, petten, zonnebrillen, sigaretten en andere rookwaren, telefoons en portemonnees mogen niet mee naar binnen. Er zijn kluisjes aanwezig om deze spullen in op te bergen.

Het controleren van de bezoekers en hun bagage kan veel tijd in beslag nemen, dus u doet er verstandig aan ruim voor aanvang van het bezoekuur aanwezig te zijn.

Het is mogelijk om kleren te brengen voor een gedetineerde. Deze moet dan wel een lijst hebben ingevuld met goederen die hij of zij wil ontvangen. Het is het makkelijkst als u zodra de gedetineerde u belt uit de gevangenis even afstemt welke goederen hij of zij wil hebben. Daarna kunt u contact opnemen met de gevangenis waar de gedetineerde zit. Zij kunnen u informeren over de tijden waarop u de kleding kunt afgeven. De contactgegevens van gevangenissen vind u hier of hier en voor jeugdigen hier.

Niet alle kledingstukken zijn toegestaan. Zo mogen schoenen met stalen neuzen de gevangenis niet. Datzelfde geldt voor kledingstukken met een touwtje eraan, zoals bijvoorbeeld capuchontruien/vesten of joggingsbroeken. Als de touwtjes eruit geknipt zijn mag het wel.

Elke gevangene heeft zijn eigen detentierekening. Vanaf die rekening kunnen betalingen in de gevangenis worden verricht.  Bijvoorbeeld voor aankopen uit de gevangeniswinkel (zoals telefoonkaarten, sigaretten en extra eten) en voor de huur van een televisie. Op deze rekening wordt geld gestort dat de gedetineerde verdiend met werken in de gevangenis. Ook van buiten af kan de gedetineerde geld op deze rekening ontvangen.

Geld storten op een gevangenisrekening kan (bijna) nergens meer. Geld overmaken wel. Daarvoor heeft u het rekeningnummer van de gevangenis nodig, de naam en voorletters van de gedetineerde en zijn of haar registratienummer. Het rekeningnummer van de gevangenis en het registratienummer zijn op te vragen bij de gevangenis.  De contactgegevens van gevangenissen vind u hier of hier en voor jeugdigen hier.

Na het overmaken kan het enige tijd duren voordat het geld op de detentierekening staat, in sommige gevangenissen is dit zelfs 10 dagen.

U beslist wie u bij staat als advocaat. Dat heet de vrije advocaatkeuze en is wettelijk vastgelegd. Dat betekent dat u kunt overstappen als u niet tevreden bent over uw advocaat.

Bij het vinden van een advocaat raden wij u aan voor strafzaken alleen gebruik te maken van een (alleen) in het strafrecht gespecialiseerde advocaat.

Als u een second opinion wenst, of wilt overstappen van uw huidige advocaat naar een advocaat van Van Gessel Advocaten kunt u altijd contact opnemen. Het is makkelijk als u dan uw parketnummer, en indien bekend uw zittingsdatum bij de hand heeft. Ook helpt het als u de naam en/of contactinformatie van uw huidige advocaat weet.

Fill 2 Created with Sketch. Terug