Privacyverklaring Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten

 

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 van toepassing.

De AVG heeft als doel om grenzen te stellen aan de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast bepaalt de AVG dat eenieder recht heeft op bescherming van zijn of haar persoonsgegevens en dat deze gegevens op een eerlijke manier verwerkt dienen te worden. Van Gessel Jonge Vos Hammerstein verwerkt ook persoonlijke gegevens van haar clientèle. In de Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe dit gebeurt.

Algemeen

Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Alle werknemers die zijn verbonden aan Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten zijn in staat en bij machte om persoonsgegevens te verwerken (advocaten, secretariaat, financiële administratie, stagiaires).

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

– het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst

en het voeren van (gerechtelijke) procedures

– innen van declaraties

– advisering, bemiddeling en verwijzing

– voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

– volledige voor- en achterna(a)m(en)

– geboortedatum en -plaats

– adresgegevens (post- en/of verblijfadres)

– telefoonnummer

– e-mailadres

– identiteitsgegevens (BSN, V-nummer)

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

– wettelijke verplichting

– uitvoering van een overeenkomst

– verkregen toestemming van betrokkene(n)

– gerechtvaardigd belang

Persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd, verkregen of verstrekt, bijvoorbeeld per e-mail, telefoon, faxbericht, per brief of mondeling.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten, zoals een psycholoog of psychiater, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met overige procespartijen.

Daarnaast kan Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten ingeschakelde derde partijen die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Voor de bewaartermijnen wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van het kantoor, welke via de website www.vangesseladvocaten.nl zijn te raadplegen.

Privacyrechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

 

Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten

T.a.v. mw. mr. V.H. Hammerstein

Amstelveld 7

1017 JD Amsterdam

T: 020 – 627 6684

E: info@vangesseladvocaten.nl

 

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website van Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten kunnen knoppen  en/of links opgenomen zijn om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst de privacyverklaring van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten houdt gebruiksgegevens bij van de website voor louter statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacy statement

Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website www.vangesseladvocaten.nl.

Vragen & Contact 

Het kantoor Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten is op basis van de AVG niet verplicht om een Functionaris voor de Gegevensbescherming aan te houden. Evenmin is een Privacy Officer aangesteld. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

mr. S. van den Berg

T: 020 – 627 6684

E: info@vangesseladvocaten.nl

 

Deze privacyverklaring is d.d. 01 juni 2018 vastgesteld.