Verkeersdelicten

De Wegenverkeerswet maakt net als het Wetboek van Strafrecht onderscheid tussen (verkeers)overtredingen en misdrijven. Indien u wordt verdacht van een verkeersdelict kunt u worden gedagvaard om voor de kantonrechter of politierechter te verschijnen. Verkeerszaken worden ook vaak door het Openbaar Ministerie zelf afgedaan, waarbij het overigens ook raadzaam is om van tevoren een advocaat te raadplegen of zelfs naar de zitting mee te nemen. De verdachte ontvangt in dat geval een uitnodiging voor een OM-zitting: een zitting die plaatsvindt op het parket, waarbij de officier van justitie de verdachte een aanbod doet om een geldboete te betalen of taakstraf te verrichten. In verkeerszaken kan als bijkomende straf ook een ontzegging van de rijbevoegdheid (OBM) worden opgelegd. Dit ‘kwijtraken van het rijbewijs’ is een bijkomende straf die grote gevolgen kan hebben voor u, uw gezin, uw werk en daarmee uw financiële situatie. Daarnaast kunt u ook te maken krijgen met het CBR, dat verschillende maatregelen aan u kan opleggen.

Page 1 Created with Sketch.

Welke straffen kan de rechter opleggen in het verkeersstrafrecht?

In verkeerszaken heeft de rechter veel meer mogelijkheden om te straffen dan bij een ‘gewone’ strafzaak. Zo kan hij naast het opleggen van een geldboete, taakstraf of (deels voorwaardelijke) gevangenisstraf ook een ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen beginnende bestuurders en ervaren bestuurders. Onder een beginnend bestuurder wordt verstaan iemand die minder dan 5 jaar in het bezit is van een rijbewijs, of een minderjarige die in het bezit is van een (bromfiets)rijbewijs.

Naast een strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie kunt u met het CBR te maken krijgen. Het CBR beschikt over tal van mogelijkheden om maatregelen op te leggen. Dit is een aparte procedure die naast de strafzaak kan lopen.

Als u bent aangehouden onder invloed van alcohol of drugs, of wanneer u onverantwoord heeft gereden, stuurt de politie hiervan een melding naar het CBR. Het CBR kan (en zal!) naast de strafzaak ook eigenhandig maatregelen nemen. Vergis u niet, de maatregelen van het CBR kunnen soms nog ingrijpender zijn dan een strafrechtelijke veroordeling. Zo kan het CBR u opleggen dat u een cursus moet volgen. Deze cursus is bedoeld om ervoor te zorgen dat u daarna veilig deelneemt aan het verkeer. Welke cursus u moet volgen, hangt af van wat er gebeurd is. Er zijn drie cursussen:

• korte cursus over alcohol en verkeer (LEMA)
• cursus over alcohol en verkeer (EMA)
• cursus over verantwoord rijgedrag in het verkeer (EMG)

Als het nodig is voor de verkeersveiligheid, kan het CBR besluiten dat u zich moet laten onderzoeken. Een onderzoek is niet vrijblijvend. Als u niet meewerkt of tijdig betaalt, wordt (of blijft) uw rijbewijs ongeldig.
Er zijn vier soorten onderzoek:

• een onderzoek naar uw alcoholgebruik
• een onderzoek naar uw drugsgebruik
• een medisch onderzoek
• een onderzoek naar uw rijvaardigheid

Bent u het niet eens met een besluit van het CBR? Dan kunt u bezwaar maken. Onze advocaten adviseren u graag bij het opstellen van een bezwaarschrift en verlenen rechtsbijstand tijdens een eventuele procedure.

Page 1 Created with Sketch.

Advocaat nodig in verkeerszaak?

Indien u als verdachte van een verkeersdelict bent aangemerkt, is het aan te raden om in een zo vroeg mogelijk stadium van gespecialiseerde rechtsbijstand gebruik te maken. Dit kan zijn direct na een aanhouding in het verkeer of op het politiebureau, of wanneer u bent heengezonden en uw rijbewijs (tijdelijk) is ingevorderd. Hoe eerder u bent, des te beter kan de advocaat samen met u de verdediging en mogelijke verweren bespreken. De strafrechtspecialisten van Van Gessel Advocaten helpen u hierbij en bieden u rechtsbijstand tijdens de gehele strafzaak, van politieverhoor tot terechtzitting. Wij verdedigen zowel op basis van uurtarief als pro deo (toevoeging voor gefinancierde rechtsbijstand).

Page 1 Created with Sketch.

Wat is gevaarlijk rijgedrag (art. 5 WVW)?

Artikel 5 WvW luidt:
“Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.”

Het veroorzaken van gevaar of hinder op de openbare weg is een overtreding. Niet elke gedraging valt onder gevaarlijk rijgedrag. De strafbaarstelling is ervoor bedoeld om gedragingen waardoor een reële mogelijkheid tot schade voor personen en/of goederen ontstaat, te bestraffen.

Page 1 Created with Sketch.

Wat voor straffen worden opgelegd voor gevaarlijk rijgedrag?

Aangezien gevaarlijk rijgedrag een verkeersovertreding is, worden er voor dit feit doorgaans niet al te zware straffen opgelegd. Meestal een geldboete, in sommige gevallen (ook) een taakstraf. Dit is uiteraard afhankelijk van de ernst van het feit. Hoewel meestal een geldboete van €250,- tot €1.000,- zal worden opgelegd, is de maximumstraf die de rechter kan opleggen een geldboete van €3.700 of een gevangenisstraf van twee maanden. Daarnaast kan de rechter een rijontzegging van maximaal twee jaar opleggen. Bij recidive (herhaling) binnen twee jaar is de maximale ontzegging van de rijbevoegdheid gesteld op vier jaar.

Page 1 Created with Sketch.

Advocaat nodig bij verdenking gevaarlijk rijgedrag?

Wanneer u in het verkeer bent aangehouden en/of wordt verdacht van één of meer verkeersovertredingen, doet u er verstandig aan zo snel mogelijk een advocaat te raadplegen die is gespecialiseerd in verkeersstrafrecht. Deze kan dan samen met u een reële inschatting maken van de situatie en een op maat gesneden advies geven. Ook als u inmiddels een dagvaarding, oproeping voor een TOM-zitting of strafbeschikking heeft ontvangen kunt u contact opnemen met Van Gessel Advocaten gevestigd in Amsterdam voor rechtsbijstand of een eerste (gratis) adviesgesprek. Onze advocaten hebben ruime ervaring in het (verkeers)strafrecht en verlenen rechtsbijstand als u wordt verdacht van één of meer van de op deze pagina vermelde verkeersdelicten.

Page 1 Created with Sketch.

Verdacht van het veroorzaken verkeersongeval?

Betrokken raken bij een verkeersongeval is op zichzelf heel vervelend. Het kan nog veel vervelender zijn en grote gevolgen hebben wanneer u degene bent die het verkeersongeval heeft veroorzaakt. Ongelukken in het verkeer zijn er in allerlei soorten en maten, maar niet voor elk verkeersongeval is de veroorzaker strafbaar. Artikel 6 van de WvW luidt:

“Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.”

Heeft u een verkeersongeval veroorzaakt waarbij iemand is overleden of zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen? Dan is de vraag of het ongeval aan uw schuld in de zin van artikel 6 WvW te wijten is. Een enkele verkeerovertreding zoals het niet verlenen van voorrang of te hard rijden levert niet voldoende op om te spreken van een aanmerkelijke mate van verwijtbare onvoorzichtigheid, zoals door de wet vereist. Nog daargelaten de vraag of sprake is van de meest ernstige vorm van schuld die roekeloos rijgedrag wordt genoemd. Omdat in verkeerszaken de feiten en omstandigheden per geval zo verschillend zijn, is het moeilijk om algemene uitspraken te doen over in welke situaties sprake is van verwijtbare onvoorzichtigheid en daarmee het veroorzaken van een verkeersongeval dat aan uw schuld is te wijten.

Page 1 Created with Sketch.

Wat voor straffen worden opgelegd voor het veroorzaken van een verkeersongeval?

Bij het veroorzaken van een verkeersongeval met lichamelijk letsel of de dood als gevolg, is de mate van schuld die de verdachte heeft gehad van invloed op de hoogte van de straf. Als sprake is van aanmerkelijke schuld aan een ongeval (verwijtbaar onvoorzichtig, onachtzaam of onoplettend rijgedrag), is de maximumstraf 1 jaar en 6 maanden in geval van zwaar lichamelijk letsel en maximaal 3 jaar indien een ander door het verkeersongeval is overleden.

Wanneer de rechter bewezen acht dat het ongeval is ontstaan door grove schuld of zelfs roekeloosheid staat op overtreding van artikel 6 WVW een maximale gevangenisstraf van 3 jaar bij lichamelijk letsel en maximaal 6 jaar indien een ander door het verkeersongeval is overleden.

Als blijkt van strafverzwarende omstandigheden (rijden onder invloed van alcohol of drugs, weigering van een ademanalyse of bloedonderzoek, niet verlenen van voorrang, ernstige overschrijding van de maximumsnelheid, en het gevaarlijk inhalen), wordt de maximumstraf met de helft verhoogd.

Page 1 Created with Sketch.

Advocaat nodig bij verdenking veroorzaken verkeersongeval?

Wanneer u in het verkeer bent aangehouden en/of wordt verdacht van één of meer verkeersovertredingen, doet u er verstandig aan zo snel mogelijk een advocaat te raadplegen die is gespecialiseerd in verkeersstrafrecht. Deze kan dan samen met u een reële inschatting maken van de situatie en een op maat gesneden advies geven. Ook als u inmiddels een dagvaarding, oproeping voor een TOM-zitting of strafbeschikking heeft ontvangen kunt u contact opnemen met Van Gessel Advocaten voor rechtsbijstand of een eerste (gratis) adviesgesprek. Onze advocaten hebben ruime ervaring in het (verkeers)strafrecht en verlenen rechtsbijstand als u wordt verdacht van één of meer van de op deze pagina vermelde verkeersdelicten.

Page 1 Created with Sketch.

Verdacht van verlaten plaatst ongeval (art. 7 WVW)?

Het is verboden om na een verkeersongeval, als u weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat een ander is gedood of letsel of schade is toegebracht, de plaats van het ongeval te verlaten.

Zelfs wanneer u met inparkeren een bumper raakt en schade veroorzaakt, is volgens artikel 7 WvW sprake van een ‘ongeval’. Als degene die het ongeval heeft veroorzaakt ter plekke behoorlijk de gelegenheid heeft geboden tot vaststelling van zijn identiteit en dat van het motorrijtuig dat hij bestuurde, mag de plaats wel worden verlaten. Het doel van de strafbaarstelling is namelijk om te zorgen dat veroorzaakte schade netjes kan worden afgehandeld en eventuele slachtoffers niet in hulpeloze toestand worden achtergelaten.

Page 1 Created with Sketch.

Wat voor straffen worden opgelegd voor het verlaten plaats ongeval?

Het verlaten van een plaats van een ongeval is een misdrijf waarop een maximale gevangenisstraf van 3 maanden of een maximale geldboete van € 8.200,-. Daarnaast kan de rechter een rijontzegging tot maximaal 5 jaar opleggen.

Page 1 Created with Sketch.

Advocaat nodig bij verdenking verlaten plaats ongeval?

Wanneer u in het verkeer bent aangehouden en/of wordt verdacht van één of meer verkeersovertredingen, doet u er verstandig aan zo snel mogelijk een advocaat te raadplegen die is gespecialiseerd in verkeersstrafrecht. Deze kan dan samen met u een reële inschatting maken van de situatie en een op maat gesneden advies geven. Ook als u inmiddels een dagvaarding, oproeping voor een TOM-zitting of strafbeschikking heeft ontvangen kunt u contact opnemen met Van Gessel Advocaten voor rechtsbijstand of een eerste (gratis) adviesgesprek. Onze advocaten hebben ruime ervaring in het (verkeers)strafrecht en verlenen rechtsbijstand als u wordt verdacht van één of meer van de op deze pagina vermelde verkeersdelicten.

Page 1 Created with Sketch.

Wat is rijden onder invloed?

Rijden onder invloed is strafbaar gesteld in art. 8 WVW en wordt aangemerkt als een ernstige verkeersovertreding waarop hoge straffen gesteld staan. De bestuurder van het voertuig moet verkeren onder zodanige invloed van een stof (alcohol, drugs, maar ook bijvoorbeeld medicijnen) dat dit de rijvaardigheid heeft aangetast.

Een verdenking van rijden invloed ontstaat (bijna) altijd terwijl u zich nog op de weg of in het verkeer bevindt. U wordt staande gehouden bij een verkeerscontrole of omdat u opvallend rijgedrag vertoont. De politie heeft bij een vermoeden van rijden onder invloed een aantal mogelijkheden tot de beschikking om vast te kunnen stellen of u heeft gedronken of onder invloed van drugs of medicijnen bent.

Page 1 Created with Sketch.

Rijden onder invloed van alcohol

Het alcoholgehalte in de adem moet worden vastgesteld door een alcoholonderzoek. Bij staandehouding aan de kant van de weg wordt een blaastest (voorlopig controleonderzoek) afgenomen met een ademanalyseapparaat.
Bij een alcoholgehalte van 220 microgram of meer per uitgeademde liter lucht (µg/l) bent u strafbaar.
Bij beginnende bestuurders (minder dan 5 jaar in bezit van een rijbewijs of bromfietsrijbewijshouders jonger dan 18 jaar) is een meting van een alcoholgehalte van 88 µg/l of meer al strafbaar.

Wanneer uit de ademanalyse komt dat het alcoholgehalte in de adem te hoog is, moet u mee naar het politiebureau voor een nadere ademanalyse of een bloedonderzoek. Het kan zijn dat u (bijv. om medische redenen) niet in staat bent om een ademanalyse af te leggen. In dat geval vindt de meting van het alcoholgehalte plaats door een bloedonderzoek, waarbij door een arts een bloedmonster wordt afgenomen onder toezicht van een politieagent. Een bloedalcoholgehalte hoger dan 0,5‰ (promille) is strafbaar. Bij beginnende bestuurders is een bloedalcoholgehalte van meer dan 0,2 ‰ (promille) strafbaar.

Let op! Het weigeren van een ademanalyse, speekseltest, bloedonderzoek of urineonderzoek is los van het eventuele rijden onder invloed een apart strafbaar feit (zie hieronder).

Page 1 Created with Sketch.

Rijden onder invloed van drugs

Onder andere de navolgende stoffen worden onder drugs verstaan wanneer wordt gesproken over rijden onder invloed:

• Heroïne
• Cocaïne
• THC (cannabis)
• GHB
• MDMA (xtc)
• Amfetamine (speed)
• Ketamine

Drugs hebben ieder een verschillende uitwerking op de rijvaardigheid. Om te kunnen vaststellen of de concentratie van een bepaalde stof te hoog is voor deelname aan het verkeer wordt meestal een speekseltest, bloedonderzoek, of urineonderzoek uitgevoerd. Weigering van een dergelijke test levert een apart strafbaar feit op (zie hieronder).

Page 1 Created with Sketch.

Wat voor straffen worden opgelegd voor rijden onder invloed?

De straffen (en maatregelen!) die worden opgelegd voor rijden onder invloed van alcohol of drugs zijn fors. Zowel de strafrechter als het Openbaar Ministerie kan geldboetes, werkstraffen en rijontzeggingen opleggen. Het opleggen van gevangenisstraf is voorbehouden aan de strafrechter. Daarnaast kan het CBR zich met uw zaak bemoeien (zie hierboven). De richtlijnen die het Openbaar Ministerie hanteert bij het formuleren van de strafeis kan in sommige gevallen nogal afwijken van de oriëntatiepunten die strafrechters aanhouden. Aangezien het OM veel verkeerszaken buiten de strafrechter om afdoet, moet u er goed op letten dat de straf niet hoger uitpakt bij een buitengerechtelijke OM-zitting dan wanneer u voor de rechter zou verschijnen.

Om te zien welke strafeis u bij bepaald alcohol- of druggehalte ongeveer van de officier van justitie kunt verwachten, raadpleegt u de Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod.

Let op: het weigeren van een ademanalyse of bloedonderzoek is een strafbaar feit dat apart wordt bestraft (zie hieronder). In geval van weigering van een dergelijk onderzoek wordt bij het bepalen van de strafmaat bovendien uitgegaan van het hoogste gehalte.

Page 1 Created with Sketch.

Advocaat nodig bij verdenking rijden onder invloed?

Het onderzoek zoals neergelegd in artikel 8 (ademanalyse, bloedonderzoek, speekseltest, urineonderzoek) dat wordt afgenomen om te kunnen vaststellen of sprake is van rijden onder invloed moet aan een groot aantal strenge vereisten voldoen. Wanneer één van deze regels niet of onjuist is nageleefd, is geen sprake van een geldig onderzoek zoals omschreven in artikel 8 WVW. U moet dan worden vrijgesproken. Gelet op de veelheid aan regels en vereisten waaraan het alcohol- of drugsonderzoek moet voldoen en het feit dat opsporingsambtenaren niet altijd even goed op de hoogte zijn van deze specifieke regels, is er een gerede kans dat er een foutje wordt gemaakt bij de uitvoering van het onderzoek toe. U doet er dan ook verstandig aan om bij deze verdenking een advocaat te raadplegen die is gespecialiseerd in verkeersstrafrecht en het proces-verbaal op te (laten) vragen ter beoordeling.

Page 1 Created with Sketch.

Wat wordt verstaan onder weigeren ademanalyse of bloedonderzoek?

Als bestuurder bent u verplicht medewerking te verlenen aan de ademanalyse of wanneer dit niet mogelijk is aan een bloedonderzoek. Het weigeren van een ademanalyse of bloedonderzoek is naast eventuele overschrijding van het alcohol- of drugsgehalte in uw adem of bloed een apart strafbaar feit. Om van een weigering in de zin van artikel 163 WvW te kunnen spreken, dient de verbalisant die de ademanalyse of het bloedonderzoek wil (laten) verrichten, een ondubbelzinnig bevel te geven tot het verlenen van medewerking aan de ademanalyse. Indien dit bevel niet is gegeven, is geen sprake van een weigering van het onderzoek.

Page 1 Created with Sketch.

Straf voor weigeren van een ademanalyse of bloedonderzoek?

De straf voor het weigeren van een adem- of bloedonderzoek is meestal een geldboete die ligt tussen de €200 en €2.000,-. Daarnaast krijgt u een onmiddellijk rijverbod opgelegd voor de duur van minimaal 6 uur. Uw rijbewijs kan ook worden ingevorderd voor de duur van maximaal 10 dagen, waarbinnen de officier van justitie kan beslissen het voor langere duur worden ingehouden.

Page 1 Created with Sketch.

Wanneer is sprake van onbevoegd rijden?

In artikel 9 WVW is een aantal gedragingen strafbaar gesteld welke er allemaal op zien dat het de bestuurder van het voertuig op dat moment niet was toegestaan om de rijden.

Onbevoegd rijden is:

• Rijden ondanks een ontzegging van de rijbevoegdheid
• Rijden ondanks dat het rijbewijs voor die bepaalde categorie ongeldig is verklaard
• Rijden nadat op grond van artikel 130 WVW de overgifte van het rijbewijs is gevorderd of is ingevorderd
• Rijden nadat de geldigheid van het rijbewijs is geschorst Rijden nadat het rijbewijs is ingevorderd op grond van artikel 164 WVW, wegens alcohol, snelheid, gevaarlijk rijgedrag
• Rijden nadat de inlevering van het rijbewijs is gevorderd op grond van de Wet-Mulder
• Rijden terwijl het (voor u bedoelde) alcoholslotprogramma in een ander voertuig dan waar het alcoholslot is ingebouwd (NB: sinds 21 september 2016 wordt het alcoholslot niet meer uitgevoerd)

Het meest voorkomend is het rijden ondanks een ontzegging van de rijbevoegdheid, rijden terwijl het rijbewijs is ingevorderd rijbewijs of rijden terwijl het rijbewijs ongeldig is verklaard. Als blijkt dat u onbevoegd rijdt of heeft gereden is sprake van een misdrijf.
Ten eerste is van belang of u bekend was met het feit dat u niet bevoegd was te rijden, of dat u ervan op de hoogte had moeten zijn. Uw rijbewijs kan op bovengenoemde verschillende manieren en door verschillende instanties (politie, officier van justitie, rechter, CBR) worden afgepakt. Voor de beoordeling van de kans op een vrijspraak is van belang door wie en op welke manier het rijbewijs is afgepakt en of u hiervan wist of kon weten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de politie uw rijbewijs heeft afgepakt (ingevorderd) maar u geen bericht heeft ontvangen dat het rijbewijs ook werd ingehouden. Ook kan het zijn dat de rechter en rijontzegging heeft opgelegd, maar u niet bij de zitting aanwezig was en er (nog) geen bericht van had ontvangen. Tot slot kan het zijn dat het CBR het rijbewijs (deels) ongeldig heeft verklaard, zonder dat u daarvan bericht heeft ontvangen.

Page 1 Created with Sketch.

Advocaat nodig bij onbevoegd rijden?

Veel mensen realiseren zich niet dat op onbevoegd rijden zware straffen staan. Al bij een eerste overtreding wordt doorgaans een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken opgelegd. Het is daarom ook raadzaam om van het eerste moment een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Een advocaat kan meestal vrij snel een reële inschatting maken van de situatie en een op maat gesneden advies geven. Onze advocaten hebben ruime ervaring in het (verkeers)strafrecht en verlenen rechtsbijstand als u wordt verdacht van één of meer van de op deze pagina vermelde verkeersdelicten.

Page 1 Created with Sketch.

Wat voor straf staat er op rijden zonder rijbewijs?

U kunt een boete krijgen als u rijdt zonder rijbewijs. Als u een motorvoertuig bestuurt bent u verplicht uw rijbewijs te laten zien zodra de politie u vraagt het rijbewijs te overhandigen. Hoe hoog de boete kan zijn als u wordt gepakt voor rijden zonder geldig rijbewijs vindt u in de Boetebase van het Openbaar Ministerie. Hier staan overigens nog veel meer overtredingen vermeld met daarbij de geldboete die daarvoor wordt opgelegd.

Fill 2 Created with Sketch. Terug naar overzicht