Georganiseerde misdaad

Georganiseerde misdaad of georganiseerde criminaliteit wordt gezien als criminaliteit die het lokale gezag ondermijnt. Met andere woorden: criminaliteit die bedreigend is voor de samenleving. Georganiseerde misdaad komt in vele gedaantes voor. Gedacht moet bijvoorbeeld worden aan mensenhandel, criminele organisaties en terrorisme. Het Openbaar Ministerie treedt hard op tegen georganiseerde misdaad. Strafzaken waarbij het gaat om georganiseerde misdaad zijn vaak complexen strafzaken waarbij de gevolgen voor de verdachte zeer groot kunnen zijn. Het is daarom van groot belang om van het allereerste moment een gespecialiseerde strafrechtadvocaat in te schakelen. De strafrechtspecialisten van Van Gessel advocaten hebben veel ervaring met strafzaken waarin georganiseerde criminaliteit centraal staat.

Page 1 Created with Sketch.

Wat is mensenhandel?

Mensenhandel is strafbaar gesteld in artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht en is gericht op het tegengaan van uitbuiting van mensen, in zeer brede zin. Mensenhandel moet worden gezien als moderne vorm van slavernij. Het artikel stelt onder meer strafbaar het door dwang, geweld, misleiding of misbruik van omstandigheden een ander werven, vervoeren, overbrengen, huisvesten of opnemen met het oogmerk van of het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen door die ander of het beschikbaar stellen van organen door die ander. Een voorbeeld van mensenhandel is het naar Nederland brengen van mensen met het doel (oogmerk) hen hier als ‘slaaf’ te laten werken. Een ander voorbeeld van mensenhandel is een loverboy die onder dwang vrouwen in de prostitutie laat werken. Het artikel mensenhandel kent drie elementen.

1. Gedragingen
werven, vervoeren, overbrengen, huisvesten of opnemen, met inbegrip van het wisselen of overdragen van de controle over die ander
2. Dwangmiddelen ‘onder uitoefening van dwang’
dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, afpersing, fraude, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die ander heeft
3. Met het oogmerk van uitbuiting

Om tot een veroordeling voor mensenhandel te kunnen komen moet sprake zijn van alle drie de elementen. Indien bijvoorbeeld uit het dossier blijkt dat mogelijk wel handelingen zijn verricht (vervoer, huisvesting) ten aanzien van de slachtoffers van wie men weet dat zij werkzaam zullen gaan zijn in de prostitutiebranche, zonder dat de verdachten de slachtoffers daartoe hebben gebracht, zal vrijspraak moeten volgen. De Hoge Raad oordeelde dat de vraag wanneer sprake is van uitbuiting in de zin van artikel 273f Sr niet in algemene termen te is beantwoorden, maar sterk afhangt van de omstandigheden van het geval. Bij de beantwoording van die vraag komt zal onder meer gekeken worden naar de aard en duur van de te verrichten activiteit, de beperkingen die zij voor de betrokkene meebrengt, en het economisch voordeel dat daarmee door de verdachte wordt behaald.

Page 1 Created with Sketch.

Wat voor straf krijg je voor mensenhandel?

Wanneer de rechter van oordeel is dat u schuldig bent aan mensenhandel kunt u zwaar worden bestraft. Op mensenhandel staat in beginsel een maximale gevangenisstraf van zes jaar. Indien sprake is van strafverzwarende omstandigheden, bijvoorbeeld in het geval het slachtoffer van mensenhandel komt te overlijden, kan zelfs een maximale gevangenisstraf van vijftien jaren worden opgelegd. Wanneer sprake is van letsel bij het slachtoffer door de uitbuitingssituatie kan twaalf jaar celstraf worden opgelegd.

Let op, de hiervoor genoemde straffen zijn maximumstraffen die in de praktijk niet vaak worden opgelegd. Welke straf in een concreet geval wordt opgelegd zal afhangen van de soort uitbuiting, de mate van dwang, hoeveel personen het slachtoffer zijn van de uitbuiting en hoe lang de uitbuitingssituatie heeft geduurd. Het Openbaar Ministerie hanteert bij mensenhandel voor het eisen van straffen zogeheten strafvorderingsrichtlijnen, welke zijn te vinden op de website van het Openbaar Ministerie In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat het Openbaar Ministerie hard optreedt tegen mensenhandel en in beginsel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf zal eisen.

Welke straf uiteindelijk door de rechter wordt opgelegd zal zeer afhankelijk zijn van de specifieke omstandigheden in een individuele zaak. Onze advocaten kunnen u vanaf het eerste moment in een gesprek van advies voorzien omtrent uw kansen en mogelijkheden in uw strafzaak. Na uw dossier te hebben bestudeerd kunnen zij u een realistische en eerlijke inschatting geven of op basis van het dossier tot een bewezenverklaring van mensenhandel kan worden gekomen, of een vrijspraak tot de mogelijkheden behoort, welke mogelijk straf de officier van justitie zal eisen en hoe hoog de straf zal zijn die de rechter eventueel aan u zal opleggen.

Page 1 Created with Sketch.

Advocaat nodig bij verdenking van mensenhandel?

Indien u of indien iemand in uw omgeving van mensenhandel wordt verdacht, is het van belang om vanaf het eerste moment – nog vóór het eerste verhoor – van gespecialiseerde rechtsbijstand gebruik te maken. Op die manier kunnen uw verdediging en verweer zo goed mogelijk worden ingestoken. Een vrijspraak voor mensenhandel is bijvoorbeeld goed mogelijk indien niet bewezen kan worden dat sprake is geweest van dwang of indien bijvoorbeeld geen doel van uitbuiting bestond. De strafrechtspecialisten van Van Gessel advocaten gevestigd in Amsterdam zijn gespecialiseerd in verdachten van mensenhandel en helpen u en bieden u rechtsbijstand tijdens de gehele strafzaak, van politieverhoor tot terechtzitting. Wij verdedigen zowel op basis van uurtarief als pro deo (toevoeging voor gefinancierde rechtsbijstand).

Page 1 Created with Sketch.

Wat is een criminele organisatie?

Deelneming aan een criminele organisatie welke tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven is strafbaar gesteld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht. De organisatie moet het doel (oogmerk) hebben om misdrijven te plegen. Niet vereist is dat de organisatie al daadwerkelijk strafbare feiten heeft gepleegd.
De strafbaarstelling van criminele organisatie bestaat uit drie elementen:

1. Er moet sprake zijn van deelname
2. Er moet sprake zijn van een oogmerk tot plegen van misdrijven
3. Er moet sprake zijn van een georganiseerd samenwerkingsverband

Het is aan het Openbaar Ministerie om te bewijzen dat sprake is van alle drie deze elementen. Indien één van de elementen niet kan worden bewezen, dient vrijspraak te volgen.

Deelneming
Allereerst zal vast moeten komen te staan dat sprake is van deelname aan de criminele organisatie. Hiermee wordt bedoeld dat iemand een aandeel in de organisatie heeft of de gedragingen van de organisatie ondersteunt. Het is overigens niet vereist dat de verdachte alle leden kent of daarmee heeft samengewerkt. Eigenlijk kan elke bijdrage aan een organisatie als deelneming worden aangemerkt. Dit betekent dat aan dit vereiste al snel zal worden voldaan.

Oogmerk van de organisatie
Naast het deelnemen moet ook vast komen te staan dat de organisatie het doel (oogmerk) heeft tot het plegen van misdrijven. Het duurzame en gestructureerde karakter van de samenwerking kan dit oogmerk bewijzen. Het oogmerk veronderstelt opzet. Dit houdt in dat de organisatie strafbare feiten wil (gaan) plegen.

Samenwerkingsverband
Tot slot de vraag: wat is een organisatie? Van een organisatie is sprake wanneer het gaat om een samenwerkingsverband met een zekere duurzaamheid en structuur tussen de verdachte en minstens één ander persoon. Een organisatie hoeft dus niet groot te zijn, twee personen is genoeg.

Page 1 Created with Sketch.

Wat voor straf krijg je voor deelneming aan een criminele organisatie?

Deelneming aan een criminele organisatie wordt bestraft met een gevangenisstraf van maximaal zes jaar. Vaak willen mensen weten welke straf zij kunnen verwachten als zij worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Het is vooraf moeilijk te zeggen welke straf u krijgt. Het delict vergt maatwerk. Het Openbaar Ministerie zal deelneming aan een criminele organisatie bovendien vaak ten laste leggen naast andere delicten, welke mede de strafmaat bepalen. Welke straf uiteindelijk door de rechter wordt opgelegd zal zeer afhankelijk zijn van de specifieke omstandigheden in een individuele zaak. Onze advocaten kunnen u vanaf het eerste moment in een gesprek van advies voorzien omtrent uw kansen en mogelijkheden in uw strafzaak. Na uw dossier te hebben bestudeerd kunnen zij u een realistische en eerlijke inschatting geven of op basis van het dossier tot een bewezenverklaring van mensenhandel kan worden gekomen, of een vrijspraak tot de mogelijkheden behoort, welke mogelijk straf de officier van justitie zal eisen en hoe hoog de straf zal zijn die de rechter eventueel aan u zal opleggen.

Page 1 Created with Sketch.

Advocaat nodig bij verdenking criminele organisatie?

Indien u of indien iemand in uw omgeving van deelname aan een criminele organisatie wordt verdacht, is het van belang om vanaf het eerste moment – nog vóór het eerste verhoor – van gespecialiseerde rechtsbijstand gebruik te maken. Op die manier kunnen uw verdediging en verweer zo goed mogelijk worden ingestoken. Een vrijspraak voor deelneming aan een criminele organisatie is bijvoorbeeld goed mogelijk indien niet kan worden gesproken van een duurzaam en georganiseerd samenwerkingsverband. De strafrechtspecialisten van Van Gessel Advocaten zijn gespecialiseerd in verdachten van deelneming aan een criminele organisatie en bieden u rechtsbijstand tijdens de gehele strafzaak, van politieverhoor tot terechtzitting. Wij verdedigen zowel op basis van uurtarief als pro deo (toevoeging voor gefinancierde rechtsbijstand).

In het afgelopen decennium, met name na de aanslagen op het World Trade Centre in New York van 11 september 2001, is er heel wat veranderd in het straf(proces)recht op het gebied van terrorismebestrijding. Zo zijn de mogelijkheden tot het opsporen en vervolgen van terroristische misdrijven verruimd, door het oprekken van de strafbaarheidstelling van voorbereidingshandelingen. Daarnaast is specifiek deelneming aan een terroristische organisatie strafbaar gesteld in artikel 140a van het Wetboek van Strafrecht en is samenspanning tot bepaalde ernstige terroristische misdrijven strafbaar gesteld. Samenspanning betekent zoveel als het samen afspreken om strafbare feiten te plegen. De belangrijkste verandering in het strafrecht is dat een aantal nader omschreven misdrijven nu expliciet als terroristische misdrijven aangemerkt indien ze worden gepleegd met een terroristisch oogmerk.

Page 1 Created with Sketch.

Wat is een terroristisch misdrijf?

Een terroristisch misdrijf is een misdrijf gepleegd met een terroristisch oogmerk. Een opsomming van terroristische misdrijven vindt men in artikel 83 van het Wetboek van Strafrecht. Andere voorbeelden van misdrijven die kunnen worden gepleegd met terroristisch oogmerk zijn moord, bedreiging en brandstichting. Voor een groot deel van deze terroristische misdrijven geldt dat het strafmaximum is verhoogd.

Page 1 Created with Sketch.

Wat wordt verstaan onder terroristisch oogmerk?

Dat staat in artikel 83a van het Wetboek van Strafrecht.

“Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.”

Voorgaande betekent dat er een onderscheid bestaat tussen een ‘gewone’ moord en een moord welke is gepleegd met een terroristisch oogmerk. Om tot een veroordeling te kunnen komen voor een terroristisch misdrijf moet sprake zijn van één van de volgende omstandigheden;

• het moet de bedoeling zijn geweest de bevolking of een deel van de bevolking ernstige vrees aan te jagen,
• de overheid of een internationale organisatie moet worden gedwongen iets te doen, iets niet te doen of te dulden,
• het moet de bedoeling zijn geweest de fundamentele de politieke, constitutionele, economische of sociale structuren te ernstig te ontwrichten of te vernietigen. Dit kan nationaal of internationaal zijn

Page 1 Created with Sketch.

Welke straffen staan er op terroristische misdrijven?

Deze vraag is niet in zijn algemeenheid te beantwoorden, nu het voor de hoogte van de straf natuurlijk zal gaan om de vraag welk misdrijf u met een terroristisch oogmerk heeft gepleegd. Een bedreiging met terroristisch oogmerk betreft immers een heel ander geval dan een brandstichting met een terroristisch oogmerk. In zijn algemeenheid kan wel worden gesteld dat het Openbaar Ministerie hard optreedt tegen misdrijven gepleegd met een terroristisch oogmerk. Het terroristisch oogmerk werkt dan ook strafverzwarend behoudens de gevallen waarin dit niet mogelijk is (omdat op die delicten al levenslang staat). Welke straf uiteindelijk door de rechter wordt opgelegd zal zeer afhankelijk zijn van de specifieke omstandigheden in een individuele zaak. Onze advocaten kunnen u vanaf het eerste moment in een gesprek van advies voorzien omtrent uw kansen en mogelijkheden in uw strafzaak. Na uw dossier te hebben bestudeerd kunnen zij u een realistische en eerlijke inschatting geven of op basis van het dossier tot een bewezenverklaring van mensenhandel kan worden gekomen, of een vrijspraak tot de mogelijkheden behoort, welke mogelijk straf de officier van justitie zal eisen en hoe hoog de straf zal zijn die de rechter eventueel aan u zal opleggen.

Page 1 Created with Sketch.

Advocaat nodig bij verdenking van terroristisch misdrijf?

Een verdenking van een terroristisch misdrijf is een ernstige verdenking. Indien u of indien iemand in uw omgeving van een terroristisch misdrijf wordt verdacht, is het van belang om vanaf het eerste moment – nog vóór het eerste verhoor – van gespecialiseerde rechtsbijstand gebruik te maken. Op die manier kunnen uw verdediging en verweer zo goed mogelijk worden ingestoken. Een vrijspraak voor bijvoorbeeld een bedreiging met een ‘terroristisch oogmerk’ is bijvoorbeeld goed mogelijk indien niet blijkt dat bij het uiten van de bedreiging u daadwerkelijk het doel had om een deel van de bevolking ernstige vrees aan te jagen. De strafrechtspecialisten van Van Gessel Advocaten in Amsterdam zijn gespecialiseerd in verdachten van een terroristisch misdrijf en bieden u rechtsbijstand tijdens de gehele strafzaak, van politieverhoor tot terechtzitting. Wij verdedigen zowel op basis van uurtarief als pro deo (toevoeging voor gefinancierde rechtsbijstand).

Een eventuele strafrechtelijke veroordeling voor een terroristisch misdrijf kan grote bijkomende gevolgen hebben voor u. Bijvoorbeeld voor uw VOG of wanneer u naar het buitenland wilt reizen. Een gespecialiseerde advocaat die kennis heeft van al deze facetten vindt u bij Van Gessel Advocaten in Amsterdam.

Fill 2 Created with Sketch. Terug naar overzicht