Mediation

Mediation of bemiddeling houdt in dat de deelnemers aan de mediation zelf het conflict oplossen door onderhandelingen, onder leiding van een onafhankelijke mediator. Het is in het begin misschien moeilijk om met de ander in gesprek te gaan, maar de ervaring leert dat het vaak goed werkt. Een paar gesprekken onder deskundige begeleiding van een onafhankelijke derde kan u jaren onenigheid schelen. Een mediation kan alleen starten als u en de andere partij aan mediation willen meedoen. U kunt niet gedwongen worden om aan mediation deel te nemen. Anders is mediation gedoemd te mislukken. Ook als een ander mediation voorstelt (bijvoorbeeld uw ex-partner, werkgever of de rechter) bent u niet verplicht om deel te nemen aan de mediation.

Mr. Veerle Hammerstein in mfn-geregisteerd Mediator. Voor meer informatie over mediation verwijzen wij u naar Hammerstein Mediation.

Tijdens de mediation denkt u dus zelf actief mee en u bepaalt samen de oplossing. Hierdoor is de uitkomst van mediation vaak beter dan een opgelegde beslissing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest nooit partij, maar blijft altijd onafhankelijk en neutraal.

Er gelden 2 belangrijke uitgangspunten bij mediation:

  • Vertrouwelijkheid van de mediation
  • Geheimhouding

In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt er ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen tussen de partijen. Daarom valt alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator.

In het algemeen zijn er geen derden (zoals advocaten, adviseurs) bij de mediation aanwezig. Maar soms kan het toch goed of nodig zijn dat uw advocaat of adviseur bij een gesprek aanwezig is, bijvoorbeeld om de gevolgen van een oplossing te bepalen. Dat mag, als u het vooraf afspreekt met de andere partij en de mediator. De advocaat of adviseur behoort zich ook aan de geheimhoudingsplicht te houden.

Mr. Veerle Hammerstein in mfn-geregisteerd Mediator. Voor meer informatie over mediation verwijzen wij u naar Hammerstein Mediation.

Page 1 Created with Sketch.

Wanneer is mediation een goede keuze ?

Uit de praktijk is gebleken dat de factoren die in hoge mate bepalen of er een oplossing wordt gevonden veelal te maken hebben met de motieven waarom mensen voor mediation kiezen. Zoals:

  • Snel een oplossing willen
  • Alles in eigen hand houden
  • Maatwerk
  • Behoud van de (werk)relatie
  • Bereidheid om met de andere partij te onderhandelen

Mr. Veerle Hammerstein in mfn-geregisteerd Mediator. Voor meer informatie over mediation verwijzen wij u naar Hammerstein Mediation.

Page 1 Created with Sketch.

Hoe verloopt mediation?

Het mediation- of bemiddelingsproces bestaat uit gesprekken tussen u, de ander(en) en de mediator. U zit doorgaans samen aan tafel. De mediator is de neutrale en onafhankelijke proces- of gespreksleider. De mediation start met het ondertekenen van de mediationovereenkomst. Daarin zijn de spelregels van mediation opgenomen, wordt de vrijwilligheid en de vertrouwelijkheid benoemd en wordt besproken wat de kosten zijn en door wie deze worden betaald. De mediator zorgt ervoor dat iedereen zijn verhaal kan doen. Hij of zij begeleidt de deelnemers met het zoeken naar oplossingen die voor iedereen goed werken. Als u samen oplossingen heeft gevonden, dan zet de mediator deze op papier. Dat heet de slot- of vaststellingsovereenkomst.

Zo’n 80% van de mediationtrajecten leidt binnen gemiddeld 3 of 4 bijeenkomsten van circa 1,5 uur tot een succesvolle uitkomst. Lukt het niet om er via mediation uit te komen, dan kan de zaak altijd nog worden voorgelegd aan de rechter.

Mediation met meerdere partijen en groepen is eveneens mogelijk, vaak wordt er dan een tweede mediator bij betrokken.

Mr. Veerle Hammerstein in mfn-geregisteerd Mediator. Voor meer informatie over mediation verwijzen wij u naar Hammerstein Mediation.

Page 1 Created with Sketch.

Mediation in het strafrecht

Mediation is ook een interventie die in een strafzaak kan worden ingezet. Het is géén alternatief voor een strafzaak, want de officier van justitie of de rechter beslist na de mediation wat er met de strafzaak gebeurt.
De bedoeling van mediation in strafzaken is dat de verdachte en de aangever de mogelijkheid krijgen om met elkaar te praten en bij voorbeeld afspraken te maken over schadevergoeding.

Gebleken is dat deze gesprekken kunnen zorgen voor een betere verwerking, meer inzicht in elkaars handelen en een herstel van de relatie.

In beginsel lenen alle soorten strafzaken zich voor mediation, maar in veel gevallen bestaat er een relatie tussen aangever en verdachte.
In ieder geval moet de zaak aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Verdachte moet aandeel in het strafbare feit erkennen en positief staan tegenover mediation;
  • Aangever moet instemmen met mediation;

De officier van justitie of de rechter blijft uieindelijk verantwoordelijk voor een eindbeslising over de afdoening of de op te leggen straf. Wel zullen zij rekening houden met de uitkomst van een geslaagde mediation.

Mr. Veerle Hammerstein in mfn-geregisteerd Mediator. Voor meer informatie over mediation verwijzen wij u naar Hammerstein Mediation.

Een mediationtraject duurt aanmerkelijk korter dan een gerechtelijke procedure. De ervaring leert dat conflicten binnen gemiddeld 3-4 bijeenkomsten van circa 1,5 uur kunnen zijn opgelost. Partijen besluiten zelf hoe vaak ze bij elkaar komen, maar in de praktijk vinden de bijeenkomsten meestal plaats met een tussenperiode van één tot twee weken. Mediation is in vergelijking met een gang naar de rechter aanzienlijk minder kostbaar. De kosten bestaan uit een honorarium voor de mediator plus bijkomende kosten (zoals eventuele reis- en verblijfkosten). Het honorarium wordt berekend volgens een vast uurtarief van €150,- ex BTW en is dus niet afhankelijk van het bereiken van een oplossing. Doorgaans worden de kosten gelijkelijk door partijen gedragen.

Tegemoetkoming van de kosten door de staat ofwel toevoeging op mediation is mogelijk en afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde mediation betaalt u zelf uitsluitend de eenmalige eigen bijdrage . De subsidie of toevoeging wordt door de Raad voor Rechtsbijstand verstrekt. Wij kunnen dit voor u aanvragen.

Mr. Veerle Hammerstein in mfn-geregisteerd Mediator. Voor meer informatie over mediation verwijzen wij u naar Hammerstein Mediation.

Page 1 Created with Sketch.

Hammerstein Mediation

Mr. Veerle Hammerstein in mfn-geregisteerd Mediator. Voor meer informatie over mediation verwijzen wij u naar Hammerstein Mediation.

Fill 2 Created with Sketch. Terug naar overzicht